Przemysław Krysiński

Publikacje

OMEGA – profil w bazie wiedzy

Prace monograficzne i wydawnictwa zbiorowe:

Rozprawy i artykuły:

 • Działania bibliotek i organizacji bibliotecznych na rzecz promowania inkluzywności i różnorodności w odniesieniu do społeczności LGBTQ+, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2024, t. 62, nr 1 [współaut. N. Pamuła] [w druku]
 • Social media marketing w bibliotece, [w:] Marketing w bibliotece, red. M. Wojciechowska, Warszawa 2023, s. 758-780.
 • Wykorzystanie narzędzi do monitoringu Internetu w badaniach informacji na temat wojny w Ukrainie na przykładzie działania aplikacji Brand24, „Polityka i Społeczeństwo” 2023, t. 22, nr 3, s. 148-165 [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska].
 • Możliwości wykorzystania technologii blockchain w bibliotekach akademickich, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2023, vol. 21, s. 312-335 [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska, P. Chmielewski].
 • Social media marketing i jego znaczenie w kształtowaniu wizerunku instytucji na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Casus Twittera i Facebooka [w:] Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece, red. A. Chadaj, A. Podrazik, S. Skórka, J. Stanek-Kapcia, Kraków 2023, s. 133-151.
 • Paulina Sajna-Kosobucka: Badania architektury informacji na przykładzie radia akademickiego. User Experience i User Interface. Toruń 2023, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2023, t. 61, nr 1, s. 136-138 [recenzja].
 • Monika Wachowicz: Technologie informacyjno-komunikacyjne w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych w Polsce, Łódź 2023, „Przegląd Biblioteczny” 2023, t. 91, nr 3, s. 373-376 [recenzja].
 • Fake newsy na temat wojny w Ukrainie w świetle projektu „Zgłoś Trolla”, „Zeszyty Prasoznawcze” 2023, nr 1 (253), s. 11-32 [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska].
 • Rola i znaczenie bibliotek w kształtowaniu potencjału inteligentnego miasta, „Przegląd Biblioteczny” 2023, nr 1, s. 45-63.
 • Polskie projekty fact-checkingowe demaskujące fałszywe informacje na temat wojny w Ukrainie, „Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo – komunikologia – semiologia – socjologia mediów – media a pedagogika” 2022, vol. 17, s. 51-71 [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska].
 • Aplikacja mobilna oparta na grywalizacji jako narzędzie zarządzania procesem kształcenia na poziomie studiów wyższych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2022, vol. 20, s. 715-735 [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska, B. Królicka, A. Mielczarek-Taica, A. Pietrzak].
 • Miejsce konferencji: lokalizacja, warunki, zaplecze technologiczne, potencjał cateringowy i organizacja przestrzeni konferencyjnej. Transport dla gości specjalnych, [w:] Organizacja konferencji naukowych, red. Mariola Antczak, Grzegorz Czapnik, s. 133-147, Łódź 2022.
 • Kształcenie specjalistów z zakresu data science na poziomie studiów wyższych w Europie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2021, nr 19, s. 601-619 [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska, K. Jarczewska-Walendziak].
 • Obecność innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w różnych obszarach przestrzeni informacyjnej i wpisujących się w założenia koncepcji smart city, [w:] Mobilna biblioteka, red. Maja Wojciechowska, Warszawa 2021, s. 139-164.
 • Digital Competences of Residents in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in the Light of the Polish Training Project „E-Active”, „Education and Information Technologies” 2021, Vol. 26, no. 3, s. 3427-3444 [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska, M. Karwowski].
 • Znaczenie i rola serwisu internetowego jako mechanizmu wsparcia i promocji drukowanej wersji czasopisma, [w:] Kto by tam czytał gazety… Księga jubileuszowa dedykowana profesor Grażynie Gzelli, red. W. A. Ciszewska, B. Centek, Toruń 2020, s. 365-382.
 • Role of Social Networking Services for Scientists in Promoting Scientific Output on Example of Polish Representatives of Social Communication and Media Sciences, „Global Knowledge, Memory and Communication” 2020, Vol. 69, No. 8/9, pp. 717-736 [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska].
  • Rola serwisów internetowych jako narzędzi oceny dorobku naukowego. Przykład wykorzystania serwisów Google Scholar, ResearchGate i Academia.edu przez wybranych polskich reprezentantów nauk o komunikacji społecznej i mediach, „Zeszyty Prasoznawcze” 2020, nr 4 (244), s. 9-35 [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska].
 • Bazy danych jako narzędzia identyfikacji i promocji dorobku naukowego. Casus reprezentantów nauk o komunikacji społecznej i mediach, [w:] Komunikowanie interdyscyplinarne, red. M. Nowina-Konopka, W. Świerczyńska-Głownia, A. Hess, Kraków 2020, s. 37-58 [współaut. M. Kowalska-Chrzanowska].
 • Koncepcja smart city jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii, „Przegląd Biblioteczny” 2019, z. 3, s. 301-321.
 • Niewłaściwe wykorzystywanie mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem instytucji sektora GLAM. Casus Facebooka i Instagrama, „Zarządzanie Biblioteką” 2019, nr 1(2), s. 9-27.
 • Multibibliotekarstwo, pod red. Mai Wojciechowskiej, Warszawa 2018, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2019, nr 1 (113), s. 110-113 [recenzja].
 • Analiza układów kompozycyjnych w wizualnej identyfikacji książek metodą eyetracking, „Przegląd Biblioteczny” 2018, s. 403-421 [współaut. V. Osinska, G. Osiński, J. Niedźwiecka, A. Szalach].
 • Warsztat pracy infobrokera, [w:] Infobrokerstwo: idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. Pod red. Małgorzaty Kowalskiej i Tadeusza Wojewódzkiego, Gdańsk: Ateneum. Szkoła Wyższa 2015, s. 277-314 [współaut. M. Kowalska, N. Pamuła-Cieślak].
 • Ośrodki kształcenia infobrokerów w Polsce, [w:] Infobrokerstwo: idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. Pod red. Małgorzaty Kowalskiej i Tadeusza Wojewódzkiego, Gdańsk: Ateneum. Szkoła Wyższa 2015, s. 194-201.
 • Człowiek w dobie konwergencji mediów – relacja z konferencji, E-mentor 2013, nr 4 (51), s. 32-33 [współaut. M. Kowalska].
 • Zalogowani bibliotekarze – konkluzje z realizacji projektu „Login: BIBLIOTEKA”, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2012, nr 1 (8), s. 141–152.
 • Login: BIBLIOTEKA. Nowy kurs e-learningowy dla bibliotekarzy, E-mentor 2010, nr 5 (37), s. 36-39. Dostępny także on-line: http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor37.pdf.
 • Funkcjonalność szkoleń e-learningowych na przykładzie kursu „Bibweb”, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1.I.2009-31.XII.2009, nr 63, s. 33-37.
 • Bibliografia. Teoria-Praktyka-Dydaktyka, pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego, Warszawa 2009, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2010, nr 1(4), s. 139-143 [recenzja].
 • Bibweb – próba oceny dotychczasowych doświadczeń. Biuletyn EBIB [on-line] 2009, nr 9 (109) [dostęp 14 stycznia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2009/109/a.php?bibweb [współaut. E. Kurkowska, N. Pamuła-Cieślak, A. Wołodko].
 • Elektroniczne źródła informacji z dziedziny historii. Polskie bazy danych na tle wybranych projektów zagranicznych, Wiadomości Historyczne 2009, nr 5, s. 8-16.
 • Bibweb na nowo. Aktualizacja i modyfikacja treści kursu e-learningowego dla bibliotekarzy. Biuletyn EBIB [on-line] 2009, nr 4 (104), s. 1-3 [dostęp 27 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2009/104/a.php?pamula_krysinski [współaut. N. Pamuła-Cieślak].
 • Sprawozdanie z X Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Wyższych Niepaństwowych „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność”, Toruń 9-11 czerwca 2008 r., [w:] Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność. Praca zbiorowa pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk, Toruń 2009, s. 413-420.
 • E-book – nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej, „Toruńskie Studia Bibliologiczne 2009, nr 1(2), s. 100-112.
 • X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych na temat „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej: tradycja i nowoczesność” (Toruń, 9-11 czerwca 2008 r.), „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2008, nr 1, s. 185-190.

Tłumaczenia:

 • Piętno władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa. Praca zbiorowa pod red. W. Ciszewskiej-Pawłowskiej i B. Centek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2020 [streszczenia w j. ang. – P. Krysiński].
 • Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność. Praca zbiorowa pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk, Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 2009 [streszczenia w j. ang. – P. Krysiński].

Rozmowy, wywiady, artykuły popularno-naukowe: