Przemysław Krysiński

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4  kwietnia 2019  r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pracownika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dra Przemysława Krysińskiego – www.krysinski.prac.umk.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2019-01-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2022-11-16

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego lub tekst jest nieprawidłowy,
 • filmy nie posiadają napisów rozszerzonych,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
 • brak możliwości pełnej obsługi strony za pomocą klawiatury,
 • nie da się dotrzeć do wszystkich elementów za pomocą fokusa klawiatury,
 • niektóre okienka/zakładki otwierają się w nowym oknie.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia:  2022-11-16
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2022-11-16

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej  dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
 • Administrator budynku: mgr Elżbieta Brukarzewicz- tel. 056 611 36 24
 • Informacja: tel. 056 611 36 10
 • Budynek jest trzykondygnacyjny

Dojazd/dojście do budynku

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się trzy miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej MZK „Plac Rapackiego” jest oddalony o około 300 metrów od wejścia głównego. Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów oraz pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się schody, których nie można ominąć za pomocą windy, pochylni lub podnośnika.
W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W bibliotece znajduje się powiększalnik tekstu I-See HD22, powiększający obraz od 3x do 74x.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

Nie ma krzesła ewakuacyjnego.
W budynku nie ma dźwiękowego systemu ewakuacyjnego. Jest oznakowanie wizualne.

Collegium Humanisticum (siedziba Instytutu Badań Informacji i Komunikacji)

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
 • Administrator budynku: Iwona Tlałka – iwtlalka@umk.pl
 • Informacja: tel. 611-37-11
 • Liczba kondygnacji: 4
 • Powierzchnia budynku: 13.940,16 m2

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem jest parking ogólnodostępny, gdzie wyznaczonych jest 12 miejsc dla osób z niepełnosprawnością, od strony głównego wejścia jest 1 miejsce. Budynek posiada dwa główne wyjścia oraz 5 wyjść ewakuacyjnych. Wszystkie wejścia do budynku są z poziomu gruntu. Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się sześć klatek schodowych. Trzy windy (w część AB i C), pozwalaj dostać się na wyższe kondygnacje. Windy posiadają oznaczenie w Braille’u.

Rozkład  pomieszczeń

 • Portiernia mieści się blisko głównego wejścia, a od pracownika można uzyskać informacje odnośnie budynku.
 • Na każdej kondygnacji i w każdej części budynku są toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku są pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. Wyposażone pomieszczenia są oznakowane naklejkami informacyjnymi na drzwiach.
 • W bibliotece znajduje się powiększalnik tekstu I-See HD22
 • W budynku poza windami nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • Brak krzesła ewakuacyjnego dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku jest dźwiękowy system ewakuacyjny.